Stadgar för Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF

§1. Förbundets firma och syfte.

SMF är en sammanslutning av seriösaföretag inom flyttbranschen, i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, och som syftar till:
att verka för en ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet,
att medlemmarna arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer.

Förbundet skall också verka för kompetenshöjning inom branschen genom:
att initiera utbildning av medlemmars anställda,
att sprida information om relevant lagstiftning, kalkylering och indexförändringar.

Andra högt prioriterade uppgifter för förbundet är:
att genom höga inträdeskrav kopplat till kontinuerlig medlemsbevakning
säkerställa branschens goda anseende,
att verka för en sund konkurrens.

Förbundet skall stödja medlemmarna genom:
att samarbeta med och hålla kontakt med andra för näringen relevanta organisationer som Sveriges Åkeriföretag, Transportindustriförbundet, FEDEMAC och FIDI samt relevanta myndigheter och kundernas intresseorganisationer.

Förbundet skall handlägga de frågor som rör medlemskapet i den europeiska flyttorganisationen FEDEMAC och samtliga SMF-medlemmar är också medlemmar i FEDEMAC.

Förbundet skall vidare för de medlemmar som bedriver global flyttverksamhet, och som genom att tillmötesgå FIDI:s inträdeskrav anslutits till förbundets FIDI-sektion, administrera relationerna mellan sektionens medlemmar och FIDI enligt de regler som åläggs medlemmarna genom deras medlemskap i FIDI. Även för svensk FIDI-medlem, som ej önskar vara medlem i SMF, administreras medlemskapet av SMF via FIDI-sektionen.

Förbundet skall företräda branschen mot marknad, media och myndigheter.

§ 2. Medlemskap.

2.1. Till medlem i förbundet må styrelsen anta företag som under skälig tid, i normalfallet minst två år, bedrivit flyttnings- eller närbesläktad verksamhet (avgörs från fall till fall) i Sverige under förutsättning att vederbörande äger god branschvana, yrkeskunnighet och förfogar över vedertagna resurser för att fackmässigt kunna utföra sina tjänster och som:

2.2. förbinder sig att följa förbundets stadgar och beslut samt

2.3. Skäligen kan antas komma att som medlem bidra till förverkligandet av förbundets syften.

2.4. Nya medlemsföretag i förbundet skall  börja med ett provmedlemskap under tio månader. Under denna tid bereds det nya medlemsföretaget möjlighet att genomföra certifieringen av SMF:s Branschstandard. När certifieringen är klar blir det nya medlemsföretaget automatiskt fullvärdig medlem i förbundet.

§ 3. Medlemskapets förpliktelser

3.1. Medlem som beviljas inträde, och därmed auktorisation som godkänd transportör, skall förbinda sig att uppfylla följande krav:

3.2. Teckna kollektivavtal eller hängavtal med relevanta fackliga organisationer.

3.3. Ikläda sig de av förbundet fastlagda ansvarsbestämmelserna mot kund.

3.4. Inneha ansvarsförsäkring motsvarande minst det i punkt 3.3. angivna ansvaret.

3.5. Ha ett eget kapital om minst 100.000 kr eller motsvarande lagstiftning om minsta aktiekapital.

3.6. Erlägga vite till förbundet om 5.000 kronor, för vart och ett tillfälle medlemmen direkt eller indirekt sysselsatt personal för vilka skatter och avgifter till det allmänna inte har

3.7. Acceptera av förbundet utsedd auktoriserad revisors utredning av anmälda frågor.

3.8. Alltid tillse att anställd och anlitad personal bär förbundets behörighetskort.

3.9. Handha behörighetskorten i enlighet med särskilt upprättat avtal mellan förbundet och medlemmen.

3.10. Bör delta i minst ett förbundsmöte årligen.

3.11. Uppträda lojalt mot förbundet, dess stadgar och mot andra medlemmar.

3.12. Erlägga gällande avgifter till förbundet på gällande förfallodag. Vidare skall medlem så länge medlemskapet består, löpande stödja förbundet ekonomiskt genom att rätta sig efter stadgeenligt fattade beslut angående förbundets gemensamma inköp, samt tillämpa och följa i sådant syfte ingångna avtal mellan SMF eller SMF Service AB och externa leverantörer. Bidragets belopp är maximerat och fastställs årligen i samband med budget av det andra årsmötet, höstmötet, efter förslag av styrelsen.

3.13. Bedriva sin verksamhet enligt gällande lagstiftning och enligt god affärssed.

3.14. Anmäla till förbundet viktiga förändringar i medlemsföretagets ägarstruktur och/eller företagets verkställande ledning.

3.15. Följa utslag från Allmänna Reklamationsnämnden vid en eventuell tvist med konsument.

3.16. Medlem, som bedriver flyttverksamhet, skall även vara medlem i Sveriges Åkeriföretag. Medlemskapet i SMF innebär  automatiskt medlemskap i den europeiska  intresse-organisationen för flyttföretagare; FEDEMAC.

Utöver de kriterier som gäller för samtliga medlemmar kan medlem som uppfyller FIDI:s inträdeskriterieranslutas till FIDI-sektionen. FIDI-sektionens medlemmar har att även;

3.17. erlägga av styrelsen fastställda avgifter till FIDI-sektionens drift, inklusive eventuella avgifter som påförs av FIDI vilka erläggs pro rata av sektionens medlemmar,

3.18. uppfylla krav och regler som fastställs av FIDI:s stadgar, dess styrelse eller generalförsamling.

3.19. Medlems utträde och uteslutning.

Medlem som vill utträda ur förbundet skall göra skriftlig anmälan till styrelsen. Anmälan om utträde skall inlämnas senast tre månader före det årsskifte vid vilket man önskar utträda, eljest kvarstår medlemskapet påföljande år.

Utträde äger rum vid följande årsskifte med skyldighet att till utträdesdagen fullgöra alla förpliktelser till förbundet och dess servicebolag.

Medlem som upphör med sin verksamhet kan uteslutas ur förbundet med omedelbar verkan.

Medlemskapet upphör för den händelse medlem blir försatt i konkurs.

Avgången eller utesluten medlem är skyldig, vid vite av ett belopp motsvarande minst ett basbelopp (enligt lagen om allmän försäkring, 1962:381), att senast en månad efter avgången, eller delgivet beslut om uteslutning från förbundet, avlägsna eller förstöra eget innehav av förbundets emblem på fordon, trycksaker etc. samt återlämna eventuellt från förbundet erhållet material.

Överlåter medlem sitt fordon till annan än medlem, skall förbundsemblemet före överlåtelsen avlägsnas från fordonet. Om inte så sker, skall medlemmen utge vite till förbundet med ett belopp motsvarande minst ett basbelopp enligt föregående stycke.

Styrelsen kan utesluta medlem ur förbundet om denne:

1. icke inom rimlig tid efter påminnelse betalat föreskrivna avgifter till förbund/servicebolag,

2. bryter mot förbundets stadgar och sina påtagna skyldigheter enligt ovan,

3. icke följer de beslut som fattas inom förbundet,

4. handlar på ett sådant sätt att hans fortsatta medlemskap kan skada förbundet eller branschens anseende och intressen. Sålunda, av styrelsen, utesluten medlem kan överklaga styrelsens beslut till förbundsmöte som kan upphäva beslutet om uteslutning. För upphävande av uteslutningsbeslut baserat på de ovan angivna grunderna 1 – 4 krävs minst två tredjedels majoritet av antalet röstande på förbundsmöte.

Medlem som utträtt eller uteslutits äger icke rätt att utfå någon andel av, eller göra anspråk på förbundets eller servicebolagets tillgångar.

§ 4. Auktorisation.

Medlemskap i förbundet medför automatiskt auktorisation.

§ 5. Förbundets organisation och förvaltning.

5.1. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som antar stadgar, väljer styrelse och ordförande samt revisorer. Styrelsen skall bestå av fem till nio ordinarie ledamöter varav en är utsedd av Sveriges Åkeriföretag. Suppleanter utses inte. Sammansättning av styrelsen skall beakta att vardera sektion representeras av minst en styrelseledamot. I styrelsen får inte sitta mer än en representant för samma huvudföretag.

5.2. Den dagliga verksamheten handläggs av ett kansli. Kansliarbetet bör ledas av en förbundssekreterare. Provmedlem saknar rösträtt.

5.3. Förbundssekreteraren skall vara adjungerad till förbundsstyrelsen.

5.4. Förbundsstyrelsen utgör årsstämma i servicebolaget.

5.5.  Styrelsen väljs för en period av två år varvid två av ledamöterna väljs första året och tre andra året.

5.6.  Förbundsmötet väljer ur styrelsen en ordförande som tillika är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Ordförande väljs för en period av ett år.

5.7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av styrelseledamot och den är beslutsför om minsttre av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Kallelse med dagordning skall tillställas ledamöterna senast tio dagar före mötet.

5.8. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet, dock att då endast tre ledamöter är närvarande kan endast enhälliga beslut fattas. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock icke vid val eller sluten omröstning då utslaget avgörs genom lottning.

5.9. Protokoll från styrelsens möten skall göras tillgängligt för medlem som så begär.

5.10. Förbundets firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

5.11. Förbundets räkenskapsår är kalenderåret. För granskning av förbundets och servicebolagets räkenskaper samt förvaltning i övrigt väljs årligen två revisorer, varav en kvalificerad, samt två suppleanter, varav en kvalificerad revisor.

5.12. Revisors och revisorssuppleanters mandatperiod är ett år. Avgående revisor och suppleant kan återväljas.

5.13. Förbunds- och servicebolagets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars och innehålla såväl resultat- som balansräkning.

 5.14. Två ordinarie förbundsmöten skall årligen hållas på tid och plats som bestäms av styrelsen. Det första förbundsmötet hålles före juni månads utgång, det andra före december månads utgång. Det första ordinarie förbundsmötet utgör också årsmöte och skall behandla frågor om styrelsens förvaltning, fastställande av årsbokslut, ersättningar samt val av förtroendeposter enligt nedanstående uppställning. Det andra ordinarie förbundsmötet skall behandla och fastställa budget och avgifter för nästkommande år.

5.15. Extra förbundsmöte skall hållas då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst en fjärdedel av förbundets medlemmar, för visst angivet ändamål, skriftligen begär detta. Begärs extra förbundsmöte är styrelsen skyldig att utlysa detsamma fjorton dagar efter det att begäran inkommit till styrelsen.

5.16. Skriftlig kallelse till förbundsmöten skall avsändas till medlemmarna senast fjorton dagar, och till extra förbundsmöte senast sju dagar, före mötet.

5.17. Medlem som önskar uppta fråga till behandling på ordinarie förbundsmöte skall skriftligen anmäla detta till styrelsen tio dagar före mötets hållande. Dock gäller, om förslaget innehåller ändringsförslag av förbundets stadgar att förslaget skall tillställas styrelsen senast åtta veckor före ordinarie förbundsmöte så att medlemmarna kan underrättas i samband med kallelsen.

5.18. Vid årets första ordinarie förbundsmöte, årsmötet, skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av förbundsordförande.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Av styrelsen hänskjutna ärenden.
 17. Inkomna motioner.
 18. Mötets avslutning.

5.19. Vid förbundsmöte skall föras protokoll. Medlemmarna skall på lämpligt sätt snarast möjligt och senast inom två månader delges vad som förekommit på mötet.

5.20. På förbundsmöte har varje medlem en röst, förutsatt att denne vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter till förbundet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. För giltigt beslut krävs enkel majoritet av de röstande, utom i frågor som rör medlems uteslutning, stadgeändringar eller förbundets upplösning. (Se berörd punkt). Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

5.21. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning kräver beslut av två på varandra följande förbundsmöten. För giltigt beslut krävs att minst 3/4 av närvarande röstberättigade biträder förslaget. Vid upplösning av förbundet skall vid det sista förbundsmötet beslutas hur eventuellt överskott och förbundets tillgångar skall fördelas.

§ 6. Medlemsavgifter.

6.1.  Medlem har att senast 30 dagar efter fakturans mottagande till SMF erlägga den medlemsavgift och serviceavgift, som fastställts vid ordinarie förbundsmöte. Motsvarande gäller för de avgifter som FIDI via SMF ålägger FIDI-sektionens medlemmar att betala.

6.2.  I den mån sålunda fastställda avgifter visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamheten, äger styrelsen rätt att besluta om extra avgifter, som ifrågavarande verksamhetsår får uppgå till högst 20% av de enligt ovan fastställda beloppen. Skulle ytterligare höjning av avgifterna vara erforderlig skall detta beslutas av ordinarie förbundsmöte.

6.3. Provmedlem skall betala halv medlemsavgift under den tid företaget är provmedlem