Stadgar för

Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF.

 

 

 • 1. Förbundets firma och syfte.

 

SMF är en sammanslutning av seriösa företag inom flyttbranschen,

i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, och som syftar till:

att verka för en ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet,

att medlemmarna arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer.

 

Förbundet skall också verka för kompetenshöjning inom branschen genom:

att initiera utbildning av medlemmars anställda,

att sprida information om relevant lagstiftning och regelförändringar.

 

Andra högt prioriterade uppgifter för förbundet är:

att genom höga inträdeskrav kopplat till kontinuerlig medlemsbevakning

säkerställa branschens goda anseende,

att verka för en sund konkurrens.

 

Förbundet skall stödja medlemmarna genom:

att samarbeta med och hålla kontakt med andra för näringen relevanta organisationer

som Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen, FEDEMAC och FIDI samt relevanta

myndigheter.

 

Förbundet skall handlägga de frågor som rör medlemskapet i den europeiska

flyttorganisationen FEDEMAC och samtliga SMF-medlemmar är också

medlemmar i FEDEMAC.

 

Förbundet skall vidare för de medlemmar som bedriver global flyttverksamhet administrera relationerna mellan medlemmarna och FIDI. Även för svensk FIDI-medlem, som ej önskar vara medlem i SMF, administreras medlemskapet av SMF.

 

Förbundet skall företräda branschen mot marknad, media och myndigheter.

 

 • 2. Medlemskap.

 

Till medlem i förbundet må styrelsen anta företag som under skälig tid, i normalfallet

minst två år, bedrivit flyttnings- eller närbesläktad verksamhet (avgörs från fall till fall)

i Sverige under förutsättning att vederbörande äger god branschvana, yrkeskunnighet och

förfogar över vedertagna resurser för att fackmässigt kunna utföra sina tjänster och som

förbinder sig att följa förbundets stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att

som medlem bidra till förverkligandet av förbundets syften.

 

 • 3. Medlemskapets förpliktelser.

 

3.1. Medlem som beviljas inträde, och därmed auktorisation som godkänd transportör,

förbinder sig att uppfylla de krav som anges i SMF:s Branschstandard under rubriken

”SMF-medlemskapets förpliktelser”.

 

3.2. Medlems utträde och uteslutning.

Medlem som vill utträda ur förbundet ska göra skriftlig anmälan till styrelsen.

Anmälan om utträde ska inlämnas senast tre månader före det årsskifte

vid vilket man önskar utträda, eljest kvarstår medlemskapet påföljande år.

 

Utträde äger rum vid följande årsskifte med skyldighet att till utträdesdagen fullgöra

alla förpliktelser till förbundet och dess servicebolag.

 

Medlem som upphör med sin verksamhet kan uteslutas ur förbundet med omedelbar verkan.

Medlemskapet upphör för den händelse medlem blir försatt i konkurs.

 

Avgången eller utesluten medlem är skyldig, vid vite av ett belopp motsvarande

minst ett basbelopp att senast en månad efter avgången, eller delgivet beslut om uteslutning

från förbundet, avlägsna eller förstöra eget innehav av förbundets emblem på fordon,

trycksaker etc. samt återlämna eventuellt från förbundet erhållet material.

 

Överlåter medlem sitt fordon till annan än medlem, ska förbundsemblemet före

överlåtelsen avlägsnas från fordonet. Om inte så sker, ska medlemmen utge vite

till förbundet med ett belopp motsvarande minst ett basbelopp enligt föregående stycke.

 

Styrelsen kan utesluta medlem ur förbundet om denne:

 1. icke inom rimlig tid efter påminnelse betalat föreskrivna avgifter till förbund/

servicebolag,

 1. bryter mot förbundets stadgar och sina påtagna skyldigheter enligt ovan,
 2. icke följer de beslut som fattas inom förbundet,
 3. handlar på ett sådant sätt att hans fortsatta medlemskap kan skada förbundet

eller branschens anseende och intressen.

 

Sålunda, av styrelsen, utesluten medlem kan överklaga styrelsens beslut till förbundsmöte

som kan upphäva beslutet om uteslutning. För upphävande av uteslutningsbeslut baserat

på de ovan angivna grunderna 1 – 4 krävs minst två tredjedels majoritet av antalet röstande

på förbundsmöte.

 

Medlem som utträtt eller uteslutits äger icke rätt att utfå någon andel av,

eller göra anspråk på förbundets eller servicebolagets tillgångar.

 

 • 4. Auktorisation.

 

Företag som beviljats medlemskap efter att ha uppfyllt kraven i §2 och i SMF:s

Branschstandard blir därmed auktoriserade.

 

 • 5. Förbundets organisation och förvaltning.

 

5.1. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som antar stadgar,

väljer styrelse och ordförande samt revisor.

Styrelsen ska bestå av fem till nio ordinarie ledamöter varav en är utsedd av Sveriges

Åkeriföretag. Suppleanter utses inte.

I styrelsen får inte sitta mer än en representant för samma huvudföretag.

 

5.2.  Den dagliga verksamheten handläggs av ett kansli. Kansliarbetet bör ledas av

en förbundssekreterare.

 

5.3. Förbundssekreteraren ska delta vid förbundsstyrelsens sammanträden.

 

5.4. Förbundsstyrelsen utgör årsstämma i servicebolaget.

 

5.5. Styrelsen väljs för en period av två år varvid två av ledamöterna väljs

första året och tre andra året.

 

5.6. Förbundsmötet väljer ur styrelsen en ordförande som tillika är styrelsens ordförande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och fördelar övriga ansvarsområden.

Ordförande väljs för en period av ett år.

 

5.7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av

styrelseledamot och den är beslutsför om minst tre av antalet ordinarie

ledamöter är närvarande. Kallelse med dagordning ska tillställas

ledamöterna senast tio dagar före mötet.

 

 • Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet, dock att då endast tre ledamöter

är närvarande kan endast enhälliga beslut fattas. Inom styrelsen har

varje ledamot en röst.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock icke vid val

eller sluten omröstning då utslaget avgörs genom lottning.

 

5.9. Protokoll från styrelsens möten ska göras tillgängligt för medlem som så begär.

 

5.10. Förbundets firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

 

5.11. Förbundets räkenskapsår är kalenderår. För granskning av förbundets och

servicebolagets räkenskaper och förvaltning väljs årligen en revisor.

 

5.12. Revisorns mandatperiod är ett år.

 

5.13. Förbunds- och servicebolagets räkenskaper ska vara revisorn tillhanda

senast den 31 mars och innehålla såväl resultat- som balansräkning.

 

5.14. Två ordinarie förbundsmöten ska årligen hållas på tid och plats som bestäms av styrelsen.

Det första förbundsmötet hålls före juni månads utgång, det andra

före december månads utgång.

Det första ordinarie förbundsmötet utgör också årsmöte och ska behandla frågor

om styrelsens förvaltning, fastställande av årsbokslut, ersättningar samt val av

förtroendeposter enligt nedanstående uppställning.

Det andra ordinarie förbundsmötet ska behandla och fastställa budget och

avgifter för nästkommande år.

 

5.15. Extra förbundsmöte ska hållas då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst

en fjärdedel av förbundets medlemmar, för visst angivet ändamål, skriftligen

begär detta. Begärs extra förbundsmöte är styrelsen skyldig att utlysa detsamma

fjorton dagar efter det att begäran inkommit till styrelsen.

 

5.16. Skriftlig kallelse till förbundsmöten ska avsändas till medlemmarna senast

fjorton dagar, och till extra förbundsmöte senast sju dagar, före mötet.

 

5.17. Medlem som önskar uppta fråga till behandling på ordinarie förbundsmöte

ska skriftligen anmäla detta till styrelsen tio dagar före mötets hållande.

Dock gäller, om förslaget innehåller ändringsförslag av förbundets stadgar

att förslaget ska tillställas styrelsen senast åtta veckor före ordinarie förbundsmöte

så att medlemmarna kan underrättas i samband med kallelsen.

 

5.18. Vid årets första ordinarie förbundsmöte, årsmötet, ska följande ärenden förekomma:

 1.  Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4.  Fastställande av röstlängd.
 5.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8.  Revisorns berättelse.
 9.  Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om arvode till styrelse och revisor.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av förbundsordförande.
 14. Val av valberedning.
 15. Av styrelsen hänskjutna ärenden.
 16. Inkomna motioner.
 17. Mötets avslutning.

 

 5.19. Vid förbundsmöte ska föras protokoll. Medlemmarna ska på lämpligt sätt

snarast möjligt och senast inom två månader delges vad som förekommit på mötet.

 

5.20. På förbundsmöte har varje medlem en röst, förutsatt att denne vid tidpunkten för mötet

fullgjort sina skyldigheter till förbundet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

För giltigt beslut krävs enkel majoritet av de röstande, utom i frågor som rör medlems

uteslutning, stadgeändringar eller förbundets upplösning. (Se berörd punkt). Vid lika

röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

 

5.21. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning kräver

beslut av två på varandra följande förbundsmöten. För giltigt beslut krävs

att minst 3/4 av närvarande röstberättigade biträder förslaget. Vid upplösning

av förbundet ska vid det sista förbundsmötet beslutas hur eventuellt överskott

och förbundets tillgångar ska fördelas.

 

 • 6. Medlemsavgifter.

 

6.1. Medlem har att senast 30 dagar efter fakturans mottagande till SMF erlägga

den medlemsavgift och serviceavgift som fastställts vid ordinarie förbundsmöte.

 

6.2. I den mån sålunda fastställda avgifter visar sig otillräckliga för täckande av

kostnaderna för verksamheten, äger styrelsen rätt att besluta om extra avgifter,

som ifrågavarande verksamhetsår får uppgå till högst 20% av de enligt ovan

fastställda beloppen. Skulle ytterligare höjning av avgifterna vara erforderlig

ska detta beslutas av ordinarie förbundsmöte.